Quay lại

Tiền trong Ví thưởng có rút về tài khoản Ngân hàng được không?

Tiền trong Ví thưởng không có giá trị quy đổi ra tiền mặt và không rút được về tài khoản Ngân hàng cũng như chuyển sang tài khoản Ví khác. 

Câu trả lời này có hữu ích?
Không