Quay lại

Điểm phân hạng có bị thu hồi hoặc hết hạn sử dụng?

Điểm phân hạng thành viên sẽ có giá trị và thời hạn tương ứng trong chu kỳ xét hạng là 3 tháng/lần.

Câu trả lời này có hữu ích?
Không